ข้อมูลนักวิจัย ไชยยันต์ ไชยยะ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ไชยยันต์ ไชยยะ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Chaiyan Chaiya
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0924559XXX
  • E-Mail Addresscchaiya@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00193
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาวัสดุคาร์บอนจากกากเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในตัวเก็บประจุยิ่งยวด หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การสังเคราะห์เหล็กออกไซด์โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แรงเฉือนสูงสำหรับประยุกต์ใช้ในน้ำยาตรวจสอบรอยบกพร่องพื้นผิววัสดุอากาศยาน ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การเพิ่มมูลค่าสตาร์ซมันสำปะหลังด้วยการสังเคราะห์อนุภาคนาโนสตาร์ซมันสำปะหลังโดยใช้เครื่องผสมแบบจานหมุน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การผลิตสารเติมแต่งเชื้อเพลิงชีวภาพจากเฟอร์ฟูริลแอลกอฮอล์ที่ได้จากชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์พลอยได้จากอุตสาหกรรมไบโอดีเซลให้เป็นสารเคมีที่มีมูลค่าสูง ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : การผลิตวัสดุคาร์บอนจากกากเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อใช้ดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ 7. 2566 : การเปลี่ยนสารประกอบจากชีวมวลให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง หัวหน้าโครงการ 8. 2565 : การทดสอบการลดค่าสีน้ำเชื่อมดิบโดยการใช้ถ่านกัมมันต์จากกากอ้อย หัวหน้าโครงการ 9. 2565 : แหล่งคาร์บอนใหม่จากเศษใยฝ้ายที่ได้จากกระบวนการอุตสาหกรรมสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ 10. 2565 : การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวภาพที่ได้จากกากถั่วเหลืองโดยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะบนอะลูมินา ผู้ร่วมวิจัย 11. 2564 : การวิเคราะห์ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ จากเครื่องผลิตน้ำดื่มสมาร์ทมัลติฟังก์ชัน รุ่น TKW-1 AirWater System หัวหน้าโครงการ 12. 2563 : การศึกษาสมบัติทางเชื้อเพลิงของพอลีเอทิลีนแว๊กซ์เกรดต่ำ หัวหน้าโครงการ 13. 2563 : การผลิตน้ำมันจากพอลีเอทิลีนแว๊กซ์เกรดต่ำโดยใช้กระบวนการไพโรไลซิส หัวหน้าโครงการ 14. 2563 : การสังเคราะห์แกรฟีนรูพรุนระดับนาโนด้วยวิธีไพโรไลซิสโซเดียมเอทอกไซด์ หัวหน้าโครงการ 15. 2562 : ชุดทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับแก๊สของตัวดูดซับ หัวหน้าโครงการ 16. 2562 : การศึกษาสมบัติทางเชื้อเพลิงของอีเอทิลีนแว๊กซ์เกรดต่ำ หัวหน้าโครงการ 17. 2562 : การผลิตน้ำมันจากพอลีเอทิลีนแว๊กซ์เกรดต่ำโดยใช้กระบวนการไพโรไลซิส หัวหน้าโครงการ