ข้อมูลนักวิจัย ไชยยันต์ ไชยยะ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ไชยยันต์ ไชยยะ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Chaiyan Chaiya
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0924559XXX
  • E-Mail Addresscchaiya@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00446
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การวิเคราะห์ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ จากเครื่องผลิตน้ำดื่มสมาร์ทมัลติฟังก์ชัน รุ่น TKW-1 AirWater System หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การศึกษาสมบัติทางเชื้อเพลิงของพอลีเอทิลีนแว๊กซ์เกรดต่ำ หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : การผลิตน้ำมันจากพอลีเอทิลีนแว๊กซ์เกรดต่ำโดยใช้กระบวนการไพโรไลซิส หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : การสังเคราะห์แกรฟีนรูพรุนระดับนาโนด้วยวิธีไพโรไลซิสโซเดียมเอทอกไซด์ หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : ชุดทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับแก๊สของตัวดูดซับ หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : การศึกษาสมบัติทางเชื้อเพลิงของอีเอทิลีนแว๊กซ์เกรดต่ำ หัวหน้าโครงการ 7. 2562 : การผลิตน้ำมันจากพอลีเอทิลีนแว๊กซ์เกรดต่ำโดยใช้กระบวนการไพโรไลซิส หัวหน้าโครงการ