ข้อมูลนักวิจัย ปริญ วีระพงษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ปริญ วีระพงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Prin Weerapong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0849436XXX
  • E-Mail Addressprin_w@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00202
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การศึกษาตำแหน่งพื้นที่ลานพักตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสมเพื่อการรองรับโครงข่ายรถไฟครอบคลุมเชื่อมโยงขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อการขนส่งที่ไร้รอยต่อ กรณีศึกษาพื้นที่การเดินรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การยกระดับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งแบบไร้รอยต่อ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อการแข่งขันของสินค้าส่งออกจากนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีไปยังระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าข้ามแดน กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันในโซ่อุปทานของผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย พี่เลี้ยง 6. 2566 : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษากลุ่มสินค้าอาหารแปรรูป พี่เลี้ยง 7. 2566 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเช็นเซอร์ต้นทุนต่ำ ในระบบการจัดการขนส่งการค้าข้ามแดน กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย 8. 2566 : การศึกษาตำแหน่งพื้นที่ลานพักตู้คอนเทนเนอร์ และรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการรองรับการเชื่อมต่อการขนส่งหลายรูปแบบ กรณีศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าโครงการ 9. 2566 : การวิเคราะห์องค์ประกอบการใช้ระบบเศรฐกิจหมุนเวียนที่ส่งผลกระทบต่อความยืดหยุ่นของธุรกิจโลจิสติกส์ที่ให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 10. 2565 : การประยุกต์ใช้เทคนิค Fuzzy Topsis เพื่อประเมินผลระดับประสิทธิภาพการบริการโลจิสติกส์ และความพึงพอใจ เพื่อพัฒนาบริการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในกลุ่มผู้เกษียณอายุราชการ หัวหน้าโครงการ 11. 2564 : การประยุกต์แนวคิดเชิงลำดับชั้นในการวัดประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม หัวหน้าโครงการ 12. 2564 : การปรับปรุงประสิทธิภาพทางการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ผ่านการยอมรับในระดับโลกและการแปลงทางดิจิทัล: กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ผู้ร่วมวิจัย 13. 2564 : การศึกษาลำดับปัจจัยทางเลือกใช้พลังงานทดแทนของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต อาหาร โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) พี่เลี้ยง 14. 2563 : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของบริษัทผู้รับขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศไทย กรณีศึกษา สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน หัวหน้าโครงการ