ข้อมูลนักวิจัย ปริญ วีระพงษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ปริญ วีระพงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Prin Weerapong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0849436XXX
  • E-Mail Addressprin_w@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00310
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การปรับปรุงประสิทธิภาพทางการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ผ่านการยอมรับในระดับโลกและการแปลงทางดิจิทัล: กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : การศึกษาลำดับปัจจัยทางเลือกใช้พลังงานทดแทนของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต อาหาร โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) พี่เลี้ยง 3. 2564 : การประยุกต์แนวคิดเชิงลำดับชั้นในการวัดประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : ผลของการใช้แคลเซียม-โบรอนต่อคุณภาพของเมล่อน หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของบริษัทผู้รับขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศไทย กรณีศึกษา สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน หัวหน้าโครงการ