ข้อมูลนักวิจัย จักรกฤษ อ่อนชื่นจิตร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จักรกฤษ อ่อนชื่นจิตร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Jakkrit Onshaunjit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addressjakkrit@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00188
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ปัจจัยการศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงลึกในการวิเคราะห์โรคของใบทุเรียน หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : ปัจจัยการศึกษาระบบการตรวจจับวัตถุโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับระบบขนส่งทางราง หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : การพัฒนาระบบควบคุมน้ำร้อนแบบอัตโนมัติเพื่อการอุปโภคในโรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : ปัจจัยการพัฒนาดิจิทัลปลั๊กผ่านระบบ NB-IOT สำหรับรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : ปัจจัยการศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมและแจ้งเตือนการชาร์จรถไฟฟ้าผ่านระบบเครื่อข่ายไร้สายสำหรับรองรับการเติบโตของรถไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมเครื่องพันขดลวดหม้อแปลงกึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : ปัจจัยการศึกษาและพัฒนาระบบอาคารอัตโนมัติบนพื้นฐานการใช้พลังงานทดแทนสำหรับสถานีรถชาร์จรถไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : ปัจจัยการศึกษา และพัฒนาระบบแมชชีนวิชั่นสำหรับวิเคราะห์ภาพรูเจาะของแผ่นพีซีบีของอุตสาหกรรมผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์รองรับอุตสาหกรรม 4.0 หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : ปัจจัยการศึกษาและพัฒนาคาลมานฟิลเตอร์สำหรับการควบคุมหุ่นยนต์ไจโลสโคปสมดุล หัวหน้าโครงการ 10. 2560 : การศึกษา วิจัยและออกแบบระบบควบคุมและระบบตรวจรู้พลังงานไฟฟ้าที่หมาะสมกับพลังงานทดแทนร่วม ผู้ร่วมวิจัย 11. 2559 : การศึกษา วิจัยและออกแบบระบบควบคุมและระบบตรวจรู้พลังงานไฟฟ้าที่หมาะสมกับพลังงานทดแทนร่วม ผู้ร่วมวิจัย 12. 2558 : การศึกษา ออกแบบ และพัฒนามือหุ่นยนต์และระบบควบคุมด้วยถุงมือเสมือนจริงแบบไร้สาย สำหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หัวหน้าโครงการ 13. 2558 : การศึกษาและประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแบบ feedback - linear stability ร่วมกับระบบสมองกลฝังตัวเพื่อออกแบบต้นแบบรถเข็นขึ้นบันไดหรือพื้นต่างระดับแบบอัติโนมัติสำหรับบุคคลพิการและผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 14. 2556 : เครื่องมือต้นแบบทดสอบการแอ่นตัวของถนนลาดยางแบบกึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย