ข้อมูลนักวิจัย ธีระวัฒน์ เหมือนศรีชัย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เหมือนศรีชัย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Thirawat Mueansichai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์086 891 6XXX
  • E-Mail Addressthirawat.m@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมเคมี การตกผลึก วิศวกรรมชีวเคมี กระบวนการแยก
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00250
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การผลิตนาโนเซลลูโลสจากหญ้าเนเปียร์สำหรับพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การประยุกต์ใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบจานหมุนในการสังเคราะห์วัสดุซิงค์ออกไซด์/คอปเปอร์ออกไซด์นาโนคอมโพสิทเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การเพิ่มศักยภาพผลิตก๊าซชีวภาพโดยวิธีการทำบีเอ็มพีจากหญ้าเนเปียร์ด้วยกระบวนการปรับสภาพด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล ผู้ร่วมวิจัย 4. 2565 : การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลผ่านทรานส์เอสเทอริฟิเคชันในเครื่องปฏิกรณ์แบบกรวยหมุน หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การออกแบบและสร้างกระบวนการผลิตไบโอเอทานอลจากหญ้าเนเปียร์สำหรับชุมชนพลังงานสีเขียว หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยปฏิกิริยาทรานส์ เอสเทอริฟิเคชันในเครื่องปฏิกรณ์แบบจานหมุน ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : การทำบริสุทธิ์ขั้นต้นน้ำมันโอเมก้า-3 เข้มข้นจากถั่วดาวอินคาโดยใช้เทคโนโลยี การกรองแบบไหลขวาง หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : โครงการวิจัยความสามารถในการละลายของโซเดียมเมทอกไซด์ในตัวทำละลายผสม หัวหน้าโครงการ 9. 2561 : พัฒนาศักยภาพด้านพลังงานจากกระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 10. 2561 : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกผสมเพื่อเพิ่มค่าการเลือกเกิดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ผู้ร่วมวิจัย 11. 2560 : การนำกลับเซลลูเลสและการเพิ่มความเข้มข้นกลูโคสของสารละลายไฮโดรไลเซทด้วยการกรองระดับอัลตรา/นาโนฟิลเตรชัน ผู้ร่วมวิจัย 12. 2560 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์แบบกึ่งกะสำหรับการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบ ผู้ร่วมวิจัย 13. 2560 : การไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถขนขยะเทศบาล ผู้ร่วมวิจัย 14. 2559 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์แบบกึ่งกะสำหรับการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบ ผู้ร่วมวิจัย 15. 2559 : การไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถขนขยะเทศบาล ผู้ร่วมวิจัย