ข้อมูลนักวิจัย กฤติน วิจิตรไตรธรรม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กฤติน วิจิตรไตรธรรม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kriztin Wichittritham
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0612936XXX
  • E-Mail Addresskriztin.wx@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญออกแบบชุมชนเมือง
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00428
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : โครงการการออกแบบลวดลายบ้านไทรงามบูรณาการสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : โครงการการใช้องค์ประกอบทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเชิง พื้นที่วิสาหกิจชุมชนเสื่อลำแพนบ้านค้อ จังหวัดปราจีนบุรีพัฒนาเชิง พื้นที่วิสาหกิจชุมชนเสื่อลำแพนบ้านค้อ จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : โครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม ที่มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : การวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : กรณีศึกษาที่พักแบบโฮมสเตย์ จังหวัด สระบุรี หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมทุ่งหลวงรังสิต จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 6. 2563 : การออกแบบต้นแบบรีสอร์ทจากวัสดุเสื่อลำแพนบ้านค้อ และสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : การพัฒนาวัสดุผนังวอลเปเปอร์จากเส้นใยผักตบชวา หัวหน้าโครงการ 9. 2562 : แนวทางการพัฒนาการออกแบบห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์จากวัสดุเสื่อลำแพนบ้านค้อ ผู้ร่วมวิจัย 10. 2559 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดาน หัวหน้าโครงการ 11. 2559 : การใช้เศษพลาสติกเหลือทิ้งสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นระบายน้ำ หัวหน้าโครงการ