ข้อมูลนักวิจัย วัฒนา ทนงค์แผง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วัฒนา ทนงค์แผง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Wattana Tanongpheang
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0869665XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานแม่บ้าน,งานอาหารแครื่องดื่ม,งานต้อนรับและงานบริการ,งานวางระบบบริหารจัดการธุรกิจ(โรงแรม)
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00100
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : แนวทางการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ เพื่อการสร้างนวัตกรสำหรับธุรกิจบริการที่พัก หัวหน้าโครงการ 3. 2567 : รูปแบบจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเศรษฐกิจคุณค่าใหม่ลุ่มแม่น้ำโขง ผู้ร่วมวิจัย 4. 2567 : กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเศรษฐกิจคุณค่าใหม่ลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมโดยชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนชายฝั่งทะเลบางกระดาน จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดปทุมธานี พี่เลี้ยง 7. 2565 : การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก ผู้ร่วมวิจัย 8. 2564 : การพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพื่อขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวเชิงผจญภัยจังหวัดนครนายก ผู้ร่วมวิจัย 9. 2563 : แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย 10. 2562 : นวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์โดยมีชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดนครนายก (แผนการพัฒนาพื้นที่โดยมหาวิทยาลียพื้นที่) ผู้ร่วมวิจัย 11. 2561 : โครงการวิจัย การวิเคราะห์ความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของพนักงานโรงแรม หัวหน้าโครงการ 12. 2561 : กลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ