ข้อมูลนักวิจัย นิกร ลีชาคำ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นิกร ลีชาคำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Nigorn Leechacome
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0830353XXX
  • E-Mail Addressnikornecon@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00081
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในยุคปกติใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การจัดการห่วงโซ่คุณค่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : แนวทางการสร้างแผนพัฒนาสู่ความยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการจัดการโซ่อุปทานจากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับอุตสาหกรรมกลุ่ม New S-Curve เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ร่วมวิจัย 5. 2561 : การประเมินหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย