ข้อมูลนักวิจัย มาโนช บุญทองเล็ก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มาโนช บุญทองเล็ก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Manodth Boontongleg
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์093 595 9XXX
  • E-Mail Addressmanodch556@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวรรณคดีการละคร-นาฏศิลป์โขนยักษ์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00165
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด กากนาสูรทรงเครื่อง ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : การศึกษาอัตลักษณ์ประเพณีเหน่เอนหล่อโบงวิถีชีวิตของชาวมอแกนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผ่านมิติการแสดง พี่เลี้ยง 4. 2562 : การศึกษาสินค้าทางวัฒนธรรม สู่การออกแบบและสร้างสรรค์การแสดง พี่เลี้ยง 5. 2562 : การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด หัตถศิลป์ถิ่นปทุมธานี พี่เลี้ยง 6. 2561 : นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรชุด ฉุยฉายพันธุรัต พี่เลี้ยง 7. 2561 : ศึกษาอัตลักษณ์ชาวไทยและชาวมอญจังหวัดปทุมธานีเพื่อสร้างสรรค์การแสดงชุดระบำไทย-มอญนครปทุม พี่เลี้ยง