ข้อมูลนักวิจัย วิรชัย โรยนรินทร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Wirachai Roynarin
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897714XXX
  • E-Mail Addresswirachairoynarin@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00275
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การศึกษาและสร้างต้นแบบระบบอัดอากาศเพื่อฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำแบบควบคุมอัตโนมัติโดยพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดทุ่นลอยน้ำ หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : ต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานขนาด 15 กิโลวัตต์ ต้นแบบประยุกต์ใช้งานจริงเพื่อชุมชนสีเขียว หัวหน้าโครงการ 3. 2560 : การศึกษาและพัฒนาระบบพลังงานทดแทนร่วมกังหันลมและเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 2 กิโลวัตต์ หัวหน้าโครงการ 4. 2560 : ปัจจัยการศึกษาและพัฒนาระบบพลังสะอาดแบบพลังงานทดแทนร่วมกังหันลมและเซลแสงอาทิตย์ขนาด 2 กิโลวัตต์ เพื่อเป็นพลังงานสำรองสำหรับพื้นที่ชนบทห่างไกลจากระบบสายส่งไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : โครงการต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานขนาด 17 กิโลวัตต์ ต้นแบบประยุกต์ใช้งานจริงเพื่อชุมชนสีเขียว หัวหน้าโครงการ 6. 2559 : การศึกษาและพัฒนาระบบพลังงานทดแทนร่วมกังหันลมและเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 2 กิโลวัตต์ หัวหน้าโครงการ 7. 2559 : ปัจจัยการศึกษาและพัฒนาระบบพลังสะอาดแบบพลังงานทดแทนร่วมกังหันลมและเซลแสงอาทิตย์ขนาด 2 กิโลวัตต์ เพื่อเป็นพลังงานสำรองสำหรับพื้นที่ชนบทห่างไกลจากระบบสายส่งไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ