ข้อมูลนักวิจัย ทศพร แสงสว่าง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Thosporn Sangsawang
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • โทรศัพท์0896994XXX
  • E-Mail Addresssthosporn@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00194
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาแอปพลิเคชัน เรื่อง การอนุรักษ์พันธุ์บัวขาวมงคลสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การพัฒนาสื่อดิจิทัลกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์บัวบา หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12ประการ ตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย 4. 2561 : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเด็กพิการซ้ำซ้อน หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : โครงการวิจัยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กพิการซ้ำซ้อน หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : ชุดการสอนทักษะการพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร ด้านคุณธรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับครูประถมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย