ข้อมูลนักวิจัย ถาวรดา จันทนะสุต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ถาวรดา จันทนะสุต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Thaworada Chatanasut
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0818345XXX
  • E-Mail Addressthaworada@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญดนตรี, ดุริยางคศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00172
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การสร้างชุดฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการบันทึกโน้ตของผู้เรียนดนตรี หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การสร้างชุดฝึกการอ่านจังหวะเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนดนตรี หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : บทประพันธ์เพลง : บัวสวรรค์สำหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตรา พี่เลี้ยง 4. 2565 : งานสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงสีสันแห่งธัญบุรี พี่เลี้ยง 5. 2565 : ชุดบทเพลงแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสำหรับขับร้องและเปียโน พี่เลี้ยง 6. 2564 : การสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงสำหรับบรรเลงเดี่ยวทรอมโบนกับคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษา 7. 2563 : การประพันธ์บทเพลงผสานคลื่นเสียงเหลื่อมความถี่ที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับคลื่นสมองช่วงก่อนการเจริญสมาธิในผู้สูงอายุ พี่เลี้ยง 8. 2563 : การพัฒนาบทเรียนทางดนตรีเรื่ององค์ความรู้และทักษะการฝึกเครื่องดนตรีลิ่มนิ้วด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ 9. 2561 : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านโน้ตฉับพลันสำหรับผู้เรียนดนตรี หัวหน้าโครงการ 10. 2560 : การประพันธ์เพลงร่วมสมัยจากแนวคิดดนตรีอิเล็กทรอนิกซ์ผ่านบทประพันธ์ พี่เลี้ยง 11. 2556 : ผลการใช้เพลงร้องและดนตรี ที่มีต่อพัฒนาการในเด็กผู้ด้อยโอกาส หัวหน้าโครงการ