ข้อมูลนักวิจัย ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Preeyaporn Chaiyasat
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์802714XXX
  • E-Mail Addressp_chaiyasat@mail.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญpolymer colloids, controlled/living radical polymerization in dispersed systems
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00421
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การนำกลับที่จำเพาะต่อแพลเลเดียมจากน้ำเสียด้วยอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดลอกแบบไอออน ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การเพิ่มประสิทธิภาพการเคลือบติดของอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดสะท้อนรังสีความร้อนโดยใช้สารประกอบเบนโซฟีโนนเป็นองค์ประกอบ หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การพัฒนาพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลชีวภาพหุ้มวัสดุเปลี่ยนสถานะด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอยสำหรับบรรจุภัณฑ์ผลผลิตการเกษตร หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลฐานชีวภาพกักเก็บน้ำมันหอมระเหยด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชัน (Preparation of bio-based polymer capsules encapsulating essential oil by miniemulsion polymerization) หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : การพัฒนาการเตรียมอนุภาคและแคปซูลจากพอลิเมอร์ฐานชีวภาพด้วยกระบวนการสังเคราะห์ในระบบกระจาย ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : การพัฒนาสารเคลือบสะท้อนรังสีความร้อนด้วยอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดสำหรับควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน หัวหน้าโครงการ 7. 2565 : การพัฒนาวัสดุไฮบริดเพื่อควบคุมโรคของผักไฮโดรโปนิกส์ในโรงเรือนระบบปิด ผู้ร่วมวิจัย 8. 2565 : การพัฒนาพอลิเมอร์แคปซูลฐานชีวภาพกักเก็บสารสำคัญเพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย หัวหน้าโครงการ 9. 2565 : การพัฒนาการเตรียมอนุภาคและแคปซูลจากพอลิเมอร์ฐานชีวภาพด้วยกระบวนการสังเคราะห์ในระบบกระจาย ผู้ร่วมวิจัย 10. 2565 : การประดิษฐ์พอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บอนุภาควัสดุสะท้อนรังสีอินฟราเรดและเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงด้วยกระบวนการสังเคราะห์ในระบบกระจายสำหรับการควบคุมอุณหภูมิและทำความสะอาดตัวเอง หัวหน้าโครงการ 11. 2565 : วัสดุพอลิเมอร์ฐานชีวภาพสำหรับเคลือบต้านเชื้อจุลชีพในระบบขนส่งสาธารณะ ผู้ร่วมวิจัย 12. 2565 : การพัฒนาวัสดุไฮบริดเพื่อต้านเชื้อจุลชีพในระบบขนส่งสาธารณะ ผู้ร่วมวิจัย 13. 2564 : นวัตกรรมแป้งกล้วยหอมทอง เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย 14. 2564 : การพัฒนาอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริด/อนุภาคนาโนแม่เหล็กสำหรับดูดซับสีย้อมในน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ 15. 2564 : การพัฒนาพอลิเมอร์แคปซูลฐานชีวภาพกักเก็บสารสาคัญเพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย หัวหน้าโครงการ 16. 2564 : การพัฒนาพอลิเมอร์ที่มีความชอบน้ำสำหรับเคลือบวัสดุการแพทย์โดยการฉายรังสี หัวหน้าโครงการ 17. 2564 : การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันมะรุมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น หัวหน้าโครงการ 18. 2563 : นวัตกรรมสเปรย์เคลือบผิวสองหน้าที่สำหรับผ้าให้กลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย 19. 2562 : การพัฒนาการเตรียมไมโครและนาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยโดยใช้ พอลิเมอร์ชีวภาพ หัวหน้าโครงการ 20. 2562 : อนุภาคนาโนพอลิเมอร์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันและมีความเสถียรสูงสำหรับการแยกสีย้อมชนิดประจุบวกและลบ ผู้ร่วมวิจัย 21. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มและโทนเนอร์จากองุ่นตกเกรดและกากองุ่น หัวหน้าโครงการ 22. 2562 : นวัตกรรมพอลิเมอร์ไฮโดรเจลย่อยสลายได้/เข้ากันได้ทางชีวภาพสำหรับการปลดปล่อยปุ๋ย ผู้ร่วมวิจัย 23. 2562 : นวัตกรรมนาโนแคปซูลหลายหน้าที่สำหรับผ้าปรับสภาพความร้อนและต้านเชื้อจุลชีพ หัวหน้าโครงการ 24. 2561 : การพัฒนาอนุภาคพอลิเมอร์โฟโตแคตาไลติกอัจฉริยะสำหรับการบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ 25. 2561 : ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนชนิดใหม่สำหรับผ้าควบคุมอุณหภูมิและต้านแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ 26. 2561 : การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบ ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยใช้วัสดุผสมของโฟโตคะตะไลติกกับพอลิเมอร์นำไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย 27. 2561 : การผลิตซูเปอร์แอบซอร์เบินท์ ไฮโดรเจลชนิดใหม่โดยใช้แบคทีเรียเซลลูโลสที่เปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน ผู้ร่วมวิจัย 28. 2561 : การพัฒนาระบบบำบัดน้ำในตู้เลี้ยงปลาสวยงามภายใต้สภาวะเร่งด้วยแสงธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 29. 2560 : การพัฒนามัลติฟังก์ชันไมโครแคปซูลกักเก็บสารหอมที่มีสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ 30. 2560 : การผลิตซูเปอร์แอบซอร์เบินท์ไฮโดรเจล ชนิดใหม่โดยใช้แบคทีเรียเซลลูโลสที่เปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน ผู้ร่วมวิจัย 31. 2560 : ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนชนิดใหม่สำหรับผ้าควบคุมอุณหภูมิและต้านแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ 32. 2560 : การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกน้ำ ผู้ร่วมวิจัย 33. 2559 : การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกน้ำ ผู้ร่วมวิจัย 34. 2559 : การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนของวัสดุเก็บความร้อนในพอลิเมอร์แคปซูลด้วยเปลือกพอลิเมอร์ชนิดชอบน้ำ หัวหน้าโครงการ 35. 2559 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง สำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 36. 2559 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มสารสกัดสมุนไพรไทยจากตำรับยา สมุนไพรไทยในตำรานิทานโรคคำฉันท์ 11 ผู้ร่วมวิจัย 37. 2559 : การศึกษาฤทธิ์ต้านปวดและอักเสบของตำรับยาสมุนไพรไทยจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 เพื่อประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 38. 2559 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะสนุมไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 ที่กักเก็บในนาโนแคปซูลสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 39. 2559 : การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสสำหรับกำจัดของเสียอินทรีย์และผลิตกระแสไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย 40. 2558 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มสารสกัด สมุนไพรไทยจากตำรับยาสมุนไพรไทยในตำรานิทานโรคคำฉันท์ 11 ผู้ร่วมวิจัย 41. 2558 : การศึกษาฤทธิ์ต้านปวดและอักเสบของตำรับยาสมุนไพรไทยจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11เพื่อประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 42. 2558 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มสารหอมสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หัวหน้าโครงการ 43. 2558 : การเตรียมเซลลูโลสจากเยื่อกระดาษสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย 44. 2557 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มสารหอมสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หัวหน้าโครงการ 45. 2557 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชันที่ไม่ใช้แรงเฉือนสูงสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ 46. 2557 : การเตรียมอนุภาคโคพอลิเมอร์ระดับนาโนเมตรโดยใช้มอนอเมอร์ที่มาจากสารมวลชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 47. 2556 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนสำหรับผ้าที่ปรับสภาพความร้อน ได้ หัวหน้าโครงการ 48. 2556 : การเตรียมอนุภาคโคพอลิเมอร์ระดับนาโนเมตรโดยใช้มอนอเมอร์ที่มาจากสารมวลชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 49. 2556 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชันที่ไม่ใช้แรงเฉือนสูงสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ 50. 2555 : การปรับปรุงสมบัติยางธรรมชาติโดยการจับตัวกับอนุภาคนาโนโคพอลิเมอร์ หัวหน้าโครงการ 51. 2555 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนสำหรับผ้าที่ปรับสภาพความร้อนได้ หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : High performance biocompatible cellulose‐based microcapsules encapsulating gallic acid prepared by inverse microsuspension polymerization ผู้ร่วม 2. 2562 : High performance biocompatible cellulose‐based microcapsules encapsulating gallic acid prepared by inverse microsuspension polymerization Corresponding 3. 2562 : High Performance Poly(methyl methacrylate-acrylic acid-divinyl benzene) Microcapsule Encapsulated Heat Storage material for Thermoregulating Textiles ผู้ร่วม 4. 2562 : High Performance Poly(methyl methacrylate-acrylic acid-divinyl benzene) Microcapsule Encapsulated Heat Storage material for Thermoregulating Textiles Corresponding 5. 2562 : High performance biocompatible cellulose-based microcapsules encapsulating gallic acid prepared by inverse microsuspension polymerization Corresponding 6. 2562 : High Encapsulation Efficiency of Magnetite Nanoparticles in Hydrophobic Polymer Microcapsules Using Microsuspension Conventional Radical Polymerization ผู้ร่วม 7. 2562 : Preparation of high performance copolymer microcapsule encapsulated heat storage material without supercooling ผู้ร่วม 8. 2562 : Preparation of high performance copolymer microcapsule encapsulated heat storage material without supercooling Corresponding 9. 2563 : Oxidative Addition of bromobenzene on Au20 and Au10Pd10: Evidenced by Density Functional Theory Calculations Corresponding 10. 2563 : High-Performance Preparation of Polymer Particle by Emulsion Polymerization via Polymerization Induced Self-Assembly Mechanism Corresponding
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่ใช้หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่งนำมาใช้ใหม่ได้ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2561 : องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่ใช้หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่งนำมาใช้ใหม่ได้ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2555 : กรรมวิธีการเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดแคปซูลหุ้มปุ๋ยละลายน้ำได้ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2555 : พอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยและกระบวนการเตรียมพอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2563 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตไฮโดรเจลฐานชีวภาพกักเก็บปุ๋ยละลายน้ำ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2563 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตนาโนแคปซูลพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2563 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บอนุภาคโลหะออกไซด์สะท้อนรังสีอินฟาเรดด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2564 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตนาโนแคปซูลพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 9. 2564 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บอนุภาคโลหะออกไซด์สะท้อนรังสีอินฟาเรดด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 10. 2564 : สูตรและกรรมวิธีผลิตสเปรย์ต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับเคลือบผิววัสดุ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 11. 2564 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตอนุภาคไฮบริดที่มีรูพรุนสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 12. 2564 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตบล็อกโคพอเมอร์ที่ว่องไวต่อค่าพีเอชเพื่อใช้ในระบบนำส่งยา ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 13. 2564 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตนาโนสเปรย์เคลือบผิววัสดุให้กลิ่นหอม และต้านเชื้อจุลินทรีย์ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 14. 2565 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตแคปซูลพอลิเมอร์ฐานชีวภาพกักเก็บอนุภาคนาโนแม่เหล็กที่มีหมู่ฟังก์ชันจำเพาะกับการตรึงเอนไซม์ด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 15. 2565 : สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีความไวต่อค่าพีเอชและต้านเชื้อจุลชีพ สำหรับใช้เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคในน้ำมันหล่อเย็น ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 16. 2565 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตสเปรย์เคลือบผิววัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลชีพ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 17. 2565 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตโคพอลิเมอร์ฐานเซลลูโลสไมโครแคปซูลกักเก็บกรดไขมันด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 18. 2565 : สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีความไวต่อค่าพีเอชและต้านเชื้อจุลชีพ สำหรับใช้เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคในน้ำมันหล่อเย็นและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ