ข้อมูลนักวิจัย บุญยัง ปลั่งกลาง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Boonyang Plangklang
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*กองกลาง (ผู้บริหาร)
  • โทรศัพท์0868992XXX
  • E-Mail Addresspboonyang@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00365
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การวิเคราะห์ผลกระทบของอุณหภูมิในสายส่งเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินแรงสูงของท่อเดินสายใต้ดินแบบต่าง ๆ หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เสริมพลังชุมชนวิถีเกษตรทันสมัย หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อและฟอกอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน แบบอัตโนมัติด้วยโอโซน แสงยูวี เฮป้าฟิลเตอร์ และไอโอไนเซอร์ หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : พัฒนาสร้างนวัตกรรมระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดินแบบดันท่อ หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : โครงการ เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อและฟอกอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน แบบอัตโนมัติด้วยโอโวน แสงยูวี เฮป้าฟิลเตอร์ และไอโอไนเซอร์ หัวหน้าโครงการ 7. 2563 : เครื่องปรับอากาศลมเย็นประหยัดพลังงานด้วยระบบมินิคอมเพรสเซอร์เพื่อการขุดเจาะใต้ดิน ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบไฟฟ้าใต้ดินโดยหลักการสนามไฟฟ้าด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ผู้ร่วมวิจัย 9. 2563 : ห้องคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ภาคสนามเบื้องต้นและ ฆ่าเชื้อด้วยระบบอีพลัส อาร์ ซี ไอ และเฮป้าฟิลเตอร์  หัวหน้าโครงการ 10. 2563 : ระบบต้นแบบนวัตกรรมชุดแม่แรงเสริมเพื่อการขุดเจาะใต้ดินแบบไปร์แจ๊คกิ้ง หัวหน้าโครงการ 11. 2561 : ชุดจัดการและควบคุมแบตเตอรี่แบบสมาร์ทสำหรับจ่ายกำลังไฟฟ้าในระบบผลิต ไฟฟ้าพลังงานทดแทน หัวหน้าโครงการ 12. 2561 : ระบบสมาร์ทกริดผลิตไฟฟ้าร่วมจากเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนกับแบตเตอรี่ หัวหน้าโครงการ 13. 2561 : ชุดแม่แรงเสริมเพื่อการขุดเจาะใต้ดินแบบไปร์แจ๊คกิ้ง หัวหน้าโครงการ 14. 2561 : โครงการพัฒนาเครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงาน หัวหน้าโครงการ 15. 2561 : เครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงานควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์คอนโทรล หัวหน้าโครงการ 16. 2560 : การวิเคราะห์ผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา Solar PV Rooftop) ต่อคุณภาพไฟฟ้า ด้วยการวัดจริงและโปรแกรมจำลอง PSCAD หัวหน้าโครงการ 17. 2560 : การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลิฟต์โดยสารในอาคารควบคุมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผู้ร่วมวิจัย 18. 2560 : เครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงานควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์คอนโทรล หัวหน้าโครงการ 19. 2560 : ระบบวัด แสดงผลและคาดการณ์ การใช้ไฟฟ้าของบ้านพักอาศัย และวิสาหกิจขนาดเล็ก ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผู้ร่วมวิจัย 20. 2560 : ระบบจัดการพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานสมาร์ทกริดโดยการประยุกต์โครงข่ายประสาทเทียม สำหรับพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หัวหน้าโครงการ 21. 2560 : การศึกษาและพัฒนาระบบการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับพลังงานทดแทนร่วม ผู้ร่วมวิจัย 22. 2559 : การศึกษา และพัฒนาระบบการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับพลังงานทดแทนร่วม ผู้ร่วมวิจัย 23. 2559 : ระบบเฝ้าระวังและจัดการพลังงานทดแทนไฮบริดจ์ระยะไกลแบบชาญฉลาด หัวหน้าโครงการ 24. 2559 : ชุดวัดวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยไม่รุกล้ำสิทธิผู้พักอาศัยด้วยหลักการ NILM หัวหน้าโครงการ 25. 2556 : การพัฒนาวัสดุป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัสดุคอมโพสิตยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 26. 2556 : ชุดควบคุมสมรรถนะแบตเตอร์รี่แบบฝังตัว สำหรับแบตเตอร์รี่ที่ประจุกระแสไม่คงที่ในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าพลังงานทดแทน หัวหน้าโครงการ 27. 2555 : การพัฒนาซองบรรจุเซลล์สำหรับบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่จากวัสดุลามิเนตโพลิเมอร์ ผู้ร่วมวิจัย 28. 2552 : การศึกษาการชดเชยแรงดันตกชั่วครู่โดยใช้ Dynamic Voltage Restorer ผู้ร่วมวิจัย