ข้อมูลนักวิจัย ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Thammasak Rojviroon
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0854279XXX
  • E-Mail Addressthammasak@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมสุขาภิบาล, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, การจัดการของเสียอันตราย, ออกแบบระบบ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00946
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 6. 2564 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : การบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างทูลค่าเพิ่ม และสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับของเสียจากอุตสาหกรรมพลาสติกแปรรูปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ 8. 2564 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 10. 2563 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ผู้ร่วมวิจัย 11. 2563 : การตรวจสอบและกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 12. 2563 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 13. 2563 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 14. 2563 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 15. 2562 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 16. 2562 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 17. 2562 : การประเมินทางสิ่งแวดล้อมต่อการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำใต้ดินและดิน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันมลพิษ หัวหน้าโครงการ 18. 2562 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 19. 2562 : การตรวจสอบและกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 20. 2562 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 21. 2562 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 22. 2562 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 23. 2562 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 24. 2562 : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซิลเวอร์ไทเทเนียมชนิดฟิล์มบางแบบใหม่ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรีย์สแตฟฟิโลค็อกคัส ออเรียส เพื่อใช้ในกระบวนการโฟโตคะตะไลติก หัวหน้าโครงการ 25. 2562 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 26. 2562 : การกำจัดไนเตรตในน้ำเสียด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกรีดักชันร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยานาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ 27. 2562 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 28. 2562 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 29. 2562 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 30. 2562 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน หัวหน้าโครงการ 31. 2561 : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซิลเวอร์ไทเทเนียมชนิดฟิล์มบางแบบใหม่ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรีย์สแตฟฟิโลค็อกคัส ออเรียส เพื่อใช้ในกระบวนการโฟโตคะตะไลติก หัวหน้าโครงการ 32. 2561 : การประเมินทางสิ่งแวดล้อมต่อการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำใต้ดินและดิน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันมลพิษ หัวหน้าโครงการ 33. 2561 : การกำจัดไนเตรตในน้ำเสียด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกรีดักชันร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยานาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ 34. 2561 : การประเมินทางสิ่งแวดล้อมต่อการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำใต้ดินและดิน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันมลพิษ หัวหน้าโครงการ 35. 2561 : การประเมินทางสิ่งแวดล้อมต่อการปนเปื้อนเคมีในน้ำใต้ดินและดินเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันมลพิษ หัวหน้าโครงการ 36. 2561 : การประเมินทางสิ่งแวดล้อมต่อการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำใต้ดินและดิน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันมลพิษ หัวหน้าโครงการ 37. 2561 : การประเมินทางสิ่งแวดล้อมต่อการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำใต้ดินและดินเพื่อกำหนดมาตรฐานการป้องกันมลพิษ หัวหน้าโครงการ 38. 2561 : การประเมินทางสิ่งแวดล้อมต่อการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำใต้ดินแลหิน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันมลพิษ หัวหน้าโครงการ 39. 2561 : ประเมินทางสิ่งแวดล้อมต่อการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำใต้ดินและดินเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันมลพิษ หัวหน้าโครงการ 40. 2561 : การประเมินทางสิ่งแวดล้อมต่อการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำใต้ดินและหิน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันมลพิษ หัวหน้าโครงการ 41. 2561 : ประเมินทางสิ่งแวดล้อมต่อการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำใต้ดินและดินเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันมลพิษ หัวหน้าโครงการ 42. 2561 : การประเมินทางสิ่งแวดล้อมต่อการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำใต้ดินและหิน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันมลพิษ หัวหน้าโครงการ 43. 2561 : การประเมินทางสิ่งแวดล้อมต่อการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำใต้ดินและดิน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันมลพิษ หัวหน้าโครงการ 44. 2561 : การประเมินทางสิ่งแวดล้อมต่อการปนเปื้อนสารเคมีในดินและน้ำใต้ดิน หัวหน้าโครงการ 45. 2561 : การประเมินทางสิ่งแวดล้อมต่อการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำใต้ดินและดิน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันมลพิษ หัวหน้าโครงการ 46. 2561 : การประเมินทางสิ่งแวดล้อมต่อการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำใต้ดินและหิน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันมลพิษ หัวหน้าโครงการ 47. 2561 : การประเมินทางสิ่งแวดล้อมต่อการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำใต้ดินและดิน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันมลพิษ หัวหน้าโครงการ 48. 2560 : การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยานาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ 49. 2559 : การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยานาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ 50. 2559 : การกำจัดสีย้อมที่ปนเปื้อนในน้ำเสียด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกโดยใช้นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หัวหน้าโครงการ 51. 2558 : การกำจัดสีย้อมที่ปนเปื้อนในน้ำเสียด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกโดยใช้นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หัวหน้าโครงการ 52. 2557 : การกำจัดสีในน้ำชะมูลฝอยโดยใช้ถ่านกัมมันต์เคลือบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ในกระบวนการโฟโตคะตะไลติก ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : การบำบัดสีและซีโอดีในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้อม โดยถังปฏิกรณ์โฟโตแคทาลิติกชนิดไหลต่อเนื่อง First Author 2. 2562 : การบำบัดสีและซีโอดีในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้อม โดยถังปฏิกรณ์โฟโตแคทาลิติกชนิดไหลต่อเนื่อง First Author 3. 2562 : การบำบัดสีในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติก ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา Ag-TiO2 First Author 4. 2562 : การกําจัดไนเตรตด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกรีดักชันร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาซิลเวอร์ไทเทเนียมไดออกไซด์ ผู้ร่วม 5. 2562 : การกําจัดไนเตรตด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกรีดักชันร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาซิลเวอร์ไทเทเนียมไดออกไซด์ Corresponding