ข้อมูลนักวิจัย จิรวัฒน์ ใจอู่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.จิรวัฒน์ ใจอู่
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Jirawat Jaieu
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันนักประชาสัมพันธ์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมอุตสาหการ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00138
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การศึกษากระบวนการพิมพ์สามมิติด้วยการใช้เส้นพลาสติกจากพอลิพรอพิลีนผสมรำข้าว หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การสร้างแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งด้วยกระบวนการพิมพ์สามมิติสำหรับสร้างบรรจุภัณฑ์สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 3. 2561 : บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยของเปลือกข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย 4. 2560 : เครื่องบรรจุและปิดผนึกผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำพริกชนิดผงสำหรับพกพาสะดวกแบบ 4 ชิ้นย่อยในหนึ่งบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : การพัฒนาออกแบบสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิตอาหารเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ผู้ร่วมวิจัย 6. 2559 : การศึกษาการประยุกต์ใช้ลายทอแบบไทยสำหรับการขึ้นรูปแผ่นวัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยไหมเสริมแรงในพอลิแลคติคแอซิด หัวหน้าโครงการ 7. 2559 : การใช้เส้นใยธรรมชาติเสริมแรงในพอลิแลคติคแอซิดสำหรับผลิตวัสดุคอมโพสิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ
1. 2562 : กระดาษธรรมชาติจากเศษเกษตรกรรมตะไคร้ผสมเส้นใยพอลิแลคติคแอซิด First Author 2. 2562 : กระดาษธรรมชาติจากเศษเกษตรกรรมตะไคร้ผสมเส้นใยพอลิแลคติคแอซิด First Author 3. 2562 : กระดาษธรรมชาติจากเศษเกษตรกรรมตะไคร้ผสมเส้นใยพอลิแลคติคแอซิด First Author 4. 2562 : กระดาษธรรมชาติจากเศษเกษตรกรรมตะไคร้ผสมเส้นใยพอลิแลคติคแอซิด First Author 5. 2562 : กระดาษธรรมชาติจากหญ้าแฝกผสมเส้นใยพอลิแลคติคแอซิดสาหรับพิมพ์นามบัตร First Author 6. 2562 : กระดาษธรรมชาติจากหญ้าแฝกผสมเส้นใยพอลิแลคติคแอซิดสาหรับพิมพ์นามบัตร First Author 7. 2562 : กระดาษธรรมชาติจากหญ้าแฝกผสมเส้นใยพอลิแลคติคแอซิดสาหรับพิมพ์นามบัตร First Author 8. 2562 : กระดาษธรรมชาติจากหญ้าแฝกผสมเส้นใยพอลิแลคติคแอซิดสาหรับพิมพ์นามบัตร First Author