ข้อมูลนักวิจัย จักรวาล บุญหวาน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.จักรวาล บุญหวาน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chakkawan Boonwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการศึกษา
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0870016XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00109
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ผู้ร่วมวิจัย 2. 2563 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : รถแทรกเตอร์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเกษตรแบบชาญฉลาด ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : การออกแบบและสร้างเครื่องสไลด์ผลหมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ผู้ร่วมวิจัย 7. 2562 : การประเมินทางสิ่งแวดล้อมต่อการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำใต้ดินและดิน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันมลพิษ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2562 : การตรวจสอบและกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ผู้ร่วมวิจัย 9. 2562 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ผู้ร่วมวิจัย 10. 2558 : ระบบเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งแบบมีวัสดุพรุน ผู้ร่วมวิจัย