ข้อมูลนักวิจัย ชลิต เชาว์วิไลย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ชลิต เชาว์วิไลย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Chalit Chaowilai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0840825XXX
  • E-Mail Addresschalit_games@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิทยากร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00138
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการจดจำของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การพัฒนารูปแบบโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านสุขภาพสู่พฤฒสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : แนวทางการบูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2567 : ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปรับพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาภายหลังวิกฤตโควิด-19 ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในวิชาพลศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : ผลการฝึกด้วยโปรแกรมแบบเอสเอคิวที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางการของนักกรีฑา ผู้ร่วมวิจัย