ข้อมูลนักวิจัย ภูริวัฒน์ ไชยมีสุข

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ภูริวัฒน์ ไชยมีสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Puriwat Chaimeesook
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0880131XXX
  • E-Mail Addresspouriwat10@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญcomputer program
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00065
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์จัดวางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา : ชุมชนตลาดเก่าหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ปรึกษา 2. 2563 : การจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ของสิมอีสาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ร่วมวิจัย 3. 2562 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ศาสนสถาน(วัด) ภาคอีสาน กรณีศึกษา (วัดสระเกตุ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด) ผู้ร่วมวิจัย 4. 2561 : การประยุกต์แนวคิดการใช้งานบ้านเรือนไทย สู่แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรม หัวหน้าโครงการ