ข้อมูลนักวิจัย นิธิวัฒน์ ชูสกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nithiwatthn Choosakul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0894771XXX
  • E-Mail Addresscnwatthn@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญฟิสิกส์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00142
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสมรรถนะทางวิชาชีพ กับผลการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2562 : การพัฒนาการเฝ้าระวังและระบุพิกัดตำแหน่งฝนตกแบบใกล้เวลาจริง จากการบูรณาการข้อมูลภาคพื้นดินร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อการเกษตรปลอดภัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 3. 2560 : การพัฒนาระบบเฝ้าระวังฟ้าคะนองสำหรับการหาพิกัดพื้นที่การเกิดฝนตก หัวหน้าโครงการ 4. 2558 : การประกอบเมมเบรนและขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม ผู้ร่วมวิจัย 5. 2557 : การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการแปรปรวนของบรรยากาศชั้นบนกับภัยพิบัติทางธรณีที่เกิดในบริเวณแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หัวหน้าโครงการ 6. 2556 : การเตรียมค่าดัชนีบ่งชี้ช่วงเข้าฤดูมรสมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย จากระบบบอกพิกัดทั่วโลก (จีพีเอส) หัวหน้าโครงการ