ข้อมูลนักวิจัย สุรพร อ่อนพุทธา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุรพร อ่อนพุทธา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Suraporn Onputtha
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0956392XXX
  • E-Mail Addresssuraporn.top@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญบริหารธุรกิจ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00140
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การยกระดับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งแบบไร้รอยต่อ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาสมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในยุคปกติใหม่ หัวหน้าโครงการ 3. 2567 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในยุคปกติใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2567 : ผลกระทบของสมรรถนะด้านดิจิทัลของพนักงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ดิจิทัลและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร: กรณีศึกษาผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์สินค้าฮาลาลในเขตภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 5. 2567 : การพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมแบบเปิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนพื้นที่ห่างไกลในการจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย 7. 2566 : การพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าข้ามแดน กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย 8. 2566 : แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการส่งออกของพนักงานและผู้ประกอบการ กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย 9. 2566 : ผลกระทบของพฤติกรรมพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร และการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อแนวปฎิบัติตามแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมรถยนต์สมัยใหม่ หัวหน้าโครงการ 10. 2565 : ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบมีบุคลากรทางการแพทย์ประจำของครอบครัวในยุคความปกติใหม่ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หัวหน้าโครงการ 11. 2564 : ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลและกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อโลจิสติกส์ภายในและภายนอก ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เขตเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ผู้ร่วมวิจัย 12. 2564 : ผลกระทบของการสื่อสารดิจิทัลที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงการจัดการโซ่อุปทานภายในการผลิตผ่านการรู้ดิจิทัลของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย 13. 2564 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรของไทย: กรณีศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ผ่านเส้นทางเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย 14. 2563 : ผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียวที่มีต่อประสิทธิภาพในการผลิตมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนขององค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 15. 2563 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิตอลของพนักงานบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย 16. 2562 : ผลกระทบของพฤติกรรมการทำงานเชิงสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กรที่มีผลต่อผลการดำเนินงานองค์กรอย่างยั่งยืนผ่านการบริการสีเขียว ในอุตสาหกรรมการให้การบริการโลจิสติกส์ ผู้ร่วมวิจัย 17. 2561 : การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 หัวหน้าโครงการ 18. 2560 : กลยุทธ์การตลาดเพื่อการส่งออกและผลการดำเนินงานธุรกิจด้านการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อการส่งออกในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผู้ร่วมวิจัย 19. 2560 : ปัญหาและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีการเติบโตสูง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ