ข้อมูลนักวิจัย จตุรพิธ เกราะแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Jaturapith Krohkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โทรศัพท์0921956XXX
  • E-Mail Addresskjatura@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบฐานข้อมูล
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00360
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการระบบซัพพลายเชนของกล้วยหอมทอง กรณีศึกษา บริษัท คิงส์ ฟรุทส์ จำกัด ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้รายบุคคลเชิงสมรรถนะด้วยปัญญาประดิษฐ์ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์สำหรับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : โครงการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาชุดฝึกอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2563 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้กระทำผิดภายใต้โครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการกระทำผิดซ้ำ หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : ระบบวิเคราะห์ทัศนคติจากผู้ใช้งานเว็บไซต์พันทิปที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 7. 2558 : ผลของการใช้หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์สำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา ผู้ร่วมวิจัย 8. 2557 : ระบบแนะนำเส้นทางการเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา ผู้ร่วมวิจัย 9. 2557 : ผลของการใช้เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ภาษาไทย หัวหน้าโครงการ 10. 2556 : ระบบช่วยการเดินผ่านเครื่องสั่งการด้วยคลื่นสมองสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้สูญเสียทางการเดิน หัวหน้าโครงการ