ข้อมูลนักวิจัย นฤมล เทพนวล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นฤมล เทพนวล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Naruemon Thepnuan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0817216XXX
  • E-Mail Addressnaruemontt@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสารสนเทศ, การเรียนการสอนออนไลน์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00225
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การพัฒนาชุดการสอนออนไลน์ เรื่อง การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ 2. 2561 : การพัฒนารูปแบบยูบิควิตัสแมสซีฟโอเพนออนไลน์คอร์สสำหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมพลเมืองดิจิทัล ผู้ร่วมวิจัย 3. 2560 : การพัฒนารูปแวิตัสเพื่อส่งเบบการเรียนรู้ยูบิคสริมวัฒนธรรมการอ่านสำหรับอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย 4. 2560 : ผลของการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองที่มีผลต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการสอนอ่านแบบนำตนเองที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ยูบิควิตัสเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการแก้ปัญหาสำหรับอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2563 : ผลการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองที่มีต่อผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา First Author 2. 2562 : การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ร่วม 3. 2562 : การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม Corresponding 4. 2562 : หนังสือความจริงเสริม วิชาการกระจายเสียงและแพร่ภาพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ร่วม 5. 2562 : หนังสือความจริงเสริม วิชาการกระจายเสียงและแพร่ภาพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี Corresponding 6. 2562 : ชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผู้ร่วม 7. 2562 : ชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา Corresponding