ข้อมูลนักวิจัย พรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pornnapa Pornpunpaibool
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0865179XXX
  • E-Mail Addressporanapa@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบ, งานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00509
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การออกแบบอาคารอยู่อาศัยรวมให้มีสุนทรียภาพในความปกติใหม่ หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : พลวัตการใช้พื้นที่ภายในบ้านพักอาศัยของคู่สมรสข้ามวัฒนธรรมกรณีศึกษา จังหวัด อุดรธานี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : แผนที่สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว สถานีรถไฟฟ้าพญาไท หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การส่งเสริมสภาพแวดล้อมฟาร์มสเตย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อเกษตรกรในการทำเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : ปฎิบัติการการบูรณะปฏิสังขรณ์, ซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารศาสนสถานที่สอดคล้องกับศรัทธาของชุมชนอีสานพื้นที่ศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้ร่วมวิจัย 7. 2560 : การฟื้นฟูเมืองในเขตเทศบาลตำบลหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทหล่ม หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุประเภทอาคารพักอาศัยรวม ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา