ข้อมูลนักวิจัย ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Supanicha Srivorradatpaisan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0859955XXX
  • E-Mail Addresssupanicha@windows.live.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  03 มี.ค. 2566
  00888
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : นวัตกรรมและการพัฒนาผ้าใยกล้วยด้วยเทคโนโลยีการมัดย้อมจากสีธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2565 : การยกระดับผลิตภัณฑ์จากผ้าผักตบชวาผสานวัฒนธรรม พื้นที่ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : การยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนนวัตกรรมย้อมสีครามธรรมชาติสู่ความยั่งยืนพื้นที่ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : โครงการการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนสิ่งทอด้วยนวัตกรรมพื้นที่ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : การสร้างอัตลักษณ์เครื่องแต่งกายจากผ้าใยกล้วยด้วยเทคนิคการพิมพ์ผ้าแบบธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2564 : การยกระดับศักยภาพและโอกาสการผลิตผ้าทอใยกล้วยสู่การสร้างรายได้ชุมชนเข็มแข็ง ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : การผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปจากผ้าผักตบชวาสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2560 : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายจากผ้าไทย 4 ภาค หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2564 : การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติของผ้าทอจากเส้นด้ายใยผสมฟิลาเจนร่วมกับเส้นใยสับปะรดย้อมสีครามธรรมชาติ First Author 2. 2564 : การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติของผ้าทอจากเส้นด้ายใยผสมฟิลาเจนร่วมกับเส้นใยสับปะรดย้อมสีครามธรรมชาติ First Author 3. 2560 : การออกแบบพัฒนาเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าไทยด้วย V stitcher Program (3D) First Author 4. 2564 : Physical Properties of Banana Leaf-Patterned Fabric made of Weft Yarns of Cotton, Blended with Banana Fibers and Eri Silk for Value-Added Use of Banana Trees ผู้ร่วม 5. 2564 : การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติของผ้าทอจากเส้นด้ายใยผสมฟิลาเจนร่วมกับเส้นใยสับปะรดย้อมสีครามธรรมชาติ Corresponding 6. 2560 : การออกแบบพัฒนาเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าไทยด้วย V stitcher Program (3D) Corresponding 7. 2562 : Effects of different extraction methods on some properties of water hyacinth fiber. ผู้ร่วม