ข้อมูลนักวิจัย บุญฑริกา วงษ์วานิช

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.บุญฑริกา วงษ์วานิช
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Boontharika Wongwanich
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0818525XXX
  • E-Mail Addressboontharikaboon@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอนหนังสือ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00202
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : ผลกระทบเชิงสาเหตุของความสามารถเชิงพลวัตและคุณภาพของระบบสารสนเทศต่อผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในยุคดิจิทัล: การศึกษาตัวแปรคั่นกลางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการตลาด หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2561 : คุณลักษณะและคุณสมบัติของพนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบินอันพึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ กรณีศึกษาเปรีบเทียบระหว่างสายการบินต้นทุนต่ำและสายการบินระดับพรีเมี่ยม หัวหน้าโครงการ