ข้อมูลนักวิจัย บุญฑริกา วงษ์วานิช

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.บุญฑริกา วงษ์วานิช
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Boontharika Wongwanich
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0818525XXX
  • E-Mail Addressboontharikaboon@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอนหนังสือ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00148
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้ผู้สูงวัย ให้เป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์เพื่อสร้างรายได้ในยุคดิจิทัล หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : การวิเคราะห์ความต้องการยกระดับทักษะ (Up-Skill) ของผู้บริหารสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : ผลกระทบเชิงสาเหตุของความสามารถเชิงพลวัตและคุณภาพของระบบสารสนเทศต่อผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในยุคดิจิทัล: การศึกษาตัวแปรคั่นกลางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการตลาด หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2561 : คุณลักษณะและคุณสมบัติของพนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบินอันพึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ กรณีศึกษาเปรีบเทียบระหว่างสายการบินต้นทุนต่ำและสายการบินระดับพรีเมี่ยม หัวหน้าโครงการ