ข้อมูลนักวิจัย ดวงพร พุทธวงค์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ดวงพร พุทธวงค์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Daungporn Puttawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0931369XXX
  • E-Mail Addressdaungporn_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการวิเคราะห์ SEM, สถิติ, ระเบียบวิธีวิจัย, การจัดการระบบสารสนเทศ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00160
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ภายใต้ BCG model ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถของธุรกิจอัจฉริยะและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการแรงงานผู้สูงอายุของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลและกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อโลจิสติกส์ภายในและภายนอก ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เขตเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ผู้ร่วมวิจัย 5. 2564 : รูปแบบการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ 6. 2564 : แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบดิจิทัล ในจังหวัดนครนายก พี่เลี้ยง 7. 2563 : ผลกระทบของความสามารถของธุรกิจอัจฉริยะต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจเริ่มต้นผ่านนวัตกรรมการจัดการองค์กร หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 9. 2561 : แนวทางการพัฒนาโครงสร้างตลาดทุเรียนพรีเมี่ยมเพื่อการส่งออกสู่ตลาดจีน หัวหน้าโครงการ 10. 2560 : ผลกระทบจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร หัวหน้าโครงการ 11. 2560 : โพล : การสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตไทย 4.0 และประเด็นการเมือง/สังคม/เศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้ร่วมวิจัย