ข้อมูลนักวิจัย สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sukhan Rattanaloadnusorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0626562XXX
  • E-Mail Addresssukhanratt@hotmail.co.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00178
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : เทคโนโลยีการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ออร์แกนิกแบบยกร่องและไม่ยกร่อง เพื่อการผลิตไอโซฟลาโวน วิสาหกิจชุมชน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การยกระดับคุณภาพและปริมาณสินค้าชีวภัณฑ์เกษตรออร์แกนิกจากข้าวไรซ์เบอรี่ สำหรับวิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์ อำเภอหนองเสือ เพื่อขยายผลสู่วิสาหกิจชุมชนนามอญ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : อุตสาหกรรมชุมชนสารสกัดธรรมชาติและโพรไบโอติกส์เข้มข้นด้วยชีวเทคโนโลยีชุมชน จากผักและผลไม้ เพื่อผลิตสินค้าอุปโภค วิสาหกิจชุมชนหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : การสารสกัดธรรมชาติและโพรไบโอติกส์เข้มข้น และการผลิตสินค้าอุปโภคต่อยอด ระดับวิสาหกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : โครงการการผลิตดินสำเร็จรูปผสมปุ๋ยชีวภาพของเศษผักตบชวาเหลือทิ้ง และสารสกัดชีวภาพจุลินทรีย์ ด้วยเซ็นเซอร์ ผ่าน AI เพื่อการเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน ตำบลบึงบาปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : แนวทางการออกแบบและพัฒนาพื้นที่คลองและพื้นที่ว่าง เพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย 7. 2562 : การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งของปาล์มร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนด้วยชุดเตาเผาไร้ออกซิเจนและชุดบดผสมอัดอบด้วยพลังงานสะอาด หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : สารอาหารเสริมพืชและสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : สารอาหารเสริมพืชและสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 10. 2559 : เทคโนโลยีชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด” เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ 11. 2558 : เทคโนโลยีทางชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี”เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ 12. 2557 : เทคโนโลยีทางชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี”เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ 13. 2556 : การผลิตกระดาษหัตถกรรมจากเปลือกสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย