ข้อมูลนักวิจัย มนทิพย์ ล้อสุริยนต์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.มนทิพย์ ล้อสุริยนต์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Montip Lawsuriyon
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0880080XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดการ, การควบคุมคุณภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00102
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : เส้นพลาสติกสำหรับงานพิมพ์สามมิติจากจากพอลิแลคติคแอซิดผสมเส้นใยจากใบสัปปะรด หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การสร้างแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งด้วยกระบวนการพิมพ์สามมิติสำหรับสร้างบรรจุภัณฑ์สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 3. 2561 : บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยของเปลือกข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย 4. 2560 : การสร้างเครื่องอัดรีดขนาดเล็กสำหรับผลิตขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอรี่ หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : การออกแบบพัฒนาและสร้างชุดอบแห้งอเนกประสงค์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และไบโอแก๊ส : อบแห้งชาสุมนไพรผักหวานป่า ผู้ร่วมวิจัย 6. 2560 : การพัฒนาออกแบบสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิตอาหารเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ผู้ร่วมวิจัย 7. 2559 : การศึกษากระบวนการขึ้นรูปกระดาษจากหนามทุเรียนผสมเส้นใยพอลิแลคติคแอซิดเพื่อใช้เป็นกระดาษสำหรับผลิตโคมไฟกระดาษ หัวหน้าโครงการ 8. 2559 : การใช้เส้นใยธรรมชาติเสริมแรงในพอลิแลคติคแอซิดสำหรับผลิตวัสดุคอมโพสิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 9. 2558 : การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าและเพิ่มศักยภาพเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย 10. 2558 : กระดาษธรรมชาติจากเยื่อไม้ไผ่ผสมผงพลาสติกพีแอลเอสำหรับสร้างบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ ผู้ร่วมวิจัย 11. 2558 : การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการปิดผนึกฟิล์มพลาสติกด้วยแท่งความร้อน ผู้ร่วมวิจัย 12. 2558 : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย 13. 2557 : การออกแบบและสร้างเครื่องอัดขึ้นรูปร้อนภาชนะบรรจุชนิดใช้แล้วทิ้งจากกระดาษสาลามิเนตด้วยฟิล์มย่อยสลายได้ ผู้ร่วมวิจัย 14. 2556 : การศึกษาการใช้ผงแก้วจากขวดแก้วรีไซเคิลเสริมแรงในอีพอกซีเรซิ่น สำหรับสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปด้วยความร้อน ผู้ร่วมวิจัย 15. 2556 : การพัฒนายางพาราผสมกับวัสดุเสริมแรงเพื่อเป็นอุปกรณ์เปลสำหรับผู้ป่วย ผู้ร่วมวิจัย 16. 2555 : การศึกษาความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในกรณีที่มีการใช้รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 17. 2552 : การเตรียมวัสดุทดแทนพีวีซีในกระบวนการจุ่มเคลือบพลาสติกเหลว ผู้ร่วมวิจัย