ข้อมูลนักวิจัย กมลนัทธ์ ธรรมรักขิตกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กมลนัทธ์ ธรรมรักขิตกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kamonnat Tamrackitkun
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0805521XXX
  • E-Mail Addresstkamonnat@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอนอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และไวยากรณ์
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00428
  จำนวนคนดู