ข้อมูลนักวิจัย ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Natacha Phetyim
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816145XXX
  • E-Mail Addressืnattacha.p@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการไพโรไลซิส ก๊าซชีวภาพ ตัวดูดซับ พลาสติกชีวภาพ ความปลอดภัยในกระบวนการเคมี การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ หอกลั่น
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00364
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำมันทดแทนดีเซลจากกระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่างเศษยางรถยนต์กับน้ำมันเครื่องใช้แล้วด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : วัสดุสปันบอนด์จากเส้นใยสององค์ประกอบเคลือบสารสกัดออกฤทธิ์จากกาแฟเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผลกาแฟที่สกัดด้วยน้ำร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้ในวัสดุทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การสกัดเนื้อผลกาแฟและกากกาแฟด้วยวิธีการสกัดด้วยน้ำร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูง หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : นวัตกรรมวัสดุสิ่งทอทางการแพทย์เคลือบสารสกัดออกฤทธิ์จากกาแฟ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟเพื่อลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันไพโรไลซิสยางรถยนต์ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2566 : โครงการการพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลด้วย เครื่องต้นแบบการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมัน ไพโรไลซิสจากเศษยางรถยนต์กับน้ำมันเครื่องใช้แล้ว หัวหน้าโครงการ 8. 2565 : การปรับปรุงคาร์บอนแบล็กจากกระบวนการไพโรไลซิสยางรถยนต์เพื่อใช้เป็นสารตัวเติมในยางคอมพาวด์ หัวหน้าโครงการ 9. 2565 : การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อทำนายผลผลิต ไบโอดีเซลจากเมล็ดพืชทางการเกษตร พี่เลี้ยง 10. 2562 : การพัฒนากระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกผสมเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว หัวหน้าโครงการ 11. 2561 : พัฒนาศักยภาพด้านพลังงานจากกระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 12. 2561 : การประหยัดพลังงานจากกระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกโดยใช้แก๊สผลิตภัณฑ์เป็นเชื้อเพลิง หัวหน้าโครงการ 13. 2561 : การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากชีวมวลผสมกับกากของแข็งของกระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติก ผู้ร่วมวิจัย 14. 2561 : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกผสมเพื่อเพิ่มค่าการเลือกเกิดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ผู้ร่วมวิจัย 15. 2560 : การนำกลับเซลลูเลสและการเพิ่มความเข้มข้นกลูโคสของสารละลายไฮโดรไลเซทด้วยการกรองระดับอัลตรา/นาโนฟิลเตรชัน ผู้ร่วมวิจัย 16. 2560 : การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจากกระบวนการไพโรไลซิสร่วมของน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบ ผู้ร่วมวิจัย 17. 2560 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์แบบกึ่งกะสำหรับการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบ หัวหน้าโครงการ 18. 2560 : การไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถขนขยะเทศบาล หัวหน้าโครงการ 19. 2560 : การออกแบบพัฒนาและสร้างชุดอบแห้งอเนกประสงค์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และไบโอแก๊ส : อบแห้งชาสุมนไพรผักหวานป่า ผู้ร่วมวิจัย 20. 2560 : การพัฒนาออกแบบสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิตอาหารเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ผู้ร่วมวิจัย 21. 2560 : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกผสม ผู้ร่วมวิจัย 22. 2560 : การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์แบบกึ่งกะสำหรับการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบของเทศบาล หัวหน้าโครงการ 23. 2560 : วิธีการกำจัดสารคลอรีนของผลิตภัณฑ์น้ำมันในกระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบ หัวหน้าโครงการ 24. 2559 : การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจากระบวนการไพโรไลซิสร่วมของน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบ ผู้ร่วมวิจัย 25. 2559 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์แบบกึ่งกะสำหรับการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบ หัวหน้าโครงการ 26. 2559 : การไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถขนขยะเทศบาล หัวหน้าโครงการ 27. 2559 : การกรองระดับอัลตราฟิลเตรชันเพื่อแยกสารละลายกลีเซอรอลริช ผู้ร่วมวิจัย 28. 2559 : ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคืนสภาพน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายผสม หัวหน้าโครงการ