ข้อมูลนักวิจัย อุไรวรรณ อินทร์แหยม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Uraiwan Inyaem
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0898944XXX
  • E-Mail Addressuraiwan.inyaem@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00112
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การยกระดับคุณภาพและปริมาณสินค้าชีวภัณฑ์เกษตรออร์แกนิกจากข้าวไรซ์เบอรี่ สำหรับวิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์ อำเภอหนองเสือ เพื่อขยายผลสู่วิสาหกิจชุมชนนามอญ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การตลาดชุมชนวิสาหกิจยกระดับด้วยเทคนิคการตลาดดิจิทัล ภายใต้โครงการแปลงนาอัฉริยะเพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพแบบครบวงจรวิสาหกิจชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ ขยายผลสู่วิสาหกิจชุมชนนามอญ อำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 3. 2567 : แอปพลิเคชันสำหรับผลิตปุ๋ยชีวอินทรีย์สั่งตัด ผู้ร่วมวิจัย 4. 2560 : การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์อัจฉริยะสำหรับแนะนำการทำนาข้าวให้กับเกษตรกร หัวหน้าโครงการ