ข้อมูลนักวิจัย นาถรพี ตันโช

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nartraphee Tancho
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0819243XXX
  • E-Mail Addressnartraphee@rmutt.ac.th, nartraphee@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00464
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การปรับปรุงประสิทธิภาพทางการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ผ่านการยอมรับในระดับโลกและการแปลงทางดิจิทัล: กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลและกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อโลจิสติกส์ภายในและภายนอก ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เขตเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : โครงการบูณาการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาวิสาหกิจและเศรษฐกิจชุมชนสู่ Digital marketing ระดับสากล แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : โพล : การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประเด็นการเมือง/สังคม/เศรษฐกิจในปัจจุบัน หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : ความต้องการของพนักงานตามทฤษฎี ERG และมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กรที่ส่งผลต่อความขัดแย้งในองค์กรในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย