ข้อมูลนักวิจัย วีราภรณ์ ผิวสอาด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.วีราภรณ์ ผิวสอาด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Weraporn Pivsa-Art
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0826354XXX
  • E-Mail Addressweraporn.p@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมเคมี
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00264
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ไบโอคอมโพสิตพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลสจากสาหร่ายพวงองุ่นคุณภาพต่ำ หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : ไบโอคอมโพสิตของพอลิแลกติกแอซิดเสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลสจากเยื่อกระดาษในอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การพัฒนาแผ่นดูดซับน้ำมันจากกระดาษรีไซเคิ้ลกล่องนมและนอนวูฟเวนทางชีวภาพแบบหลายชั้น ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : แผ่นดูดซับเสียงหลายชั้นจากพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : เส้นใยไบโอคอมโพสิตพอลิแลคติกแอซิดเสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากไผ่ หัวหน้าโครงการ 6. 2566 : การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟเพื่อลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันไพโรไลซิสยางรถยนต์ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2565 : การพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งสัตว์น้ำมีชีวิตแบบไม่ใช้น้ำ หัวหน้าโครงการ 8. 2564 : การพัฒนาแผ่นนอนวูฟเวนเมลโบรนด์จากพอลิเมอร์ทางชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้งานแผ่นกรองสะท้อนน้ำ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2562 : กระบวนการผลิตเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากเศษชีวมวลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มสมบัติเชิงกลของพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ 10. 2562 : การพัฒนาหน้ากากอนามัยจากพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตด้วยกระบวนการปั่นหลอมแบบพ่น ผู้ร่วมวิจัย 11. 2562 : การเตรียมโฟมกันกระแทกจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 12. 2562 : ผลิตภัณฑ์แผ่นกรองอากาศใช้แล้วทิ้งจากพิลิบิวธิลีนซัคซิเนตด้วยกระการปั่นหลอมแบบพ่น หัวหน้าโครงการ 13. 2562 : ผลิตภัณฑ์แผ่นกรองอากาศใช้แล้วทิ้งจากพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตด้วยกระบวนการปั่นหลอมแบบพ่น หัวหน้าโครงการ 14. 2561 : พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพโคพอลิเอสเทอร์เอไมด์จากกรดแลคติก มอนอเมอร์ของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต และเอไมด์มอนอเมอร์ เพื่อผลิตภัณฑ์แบบฉีด ผู้ร่วมวิจัย 15. 2561 : วัสดุคอมโพสิทพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยเส้นใยไผ่ หัวหน้าโครงการ 16. 2561 : พัฒนาศักยภาพด้านพลังงานจากกระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 17. 2561 : การประหยัดพลังงานจากกระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกโดยใช้แก๊สผลิตภัณฑ์เป็นเชื้อเพลิง ผู้ร่วมวิจัย 18. 2560 : ผลของการเติมนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ในเส้นใยพอลิเอสเทอร์เพื่อใช้ทำพรมต้านแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ 19. 2560 : การพัฒนาสมบัติความเหนียวของวัสดุคอมโพสิทพอลิแลกติกแอซิดและพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตและทัลคัมเพื่องานบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ 20. 2560 : เชือกอวนเพื่อการประมงทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซืดและพอลิออกซิเมทิลีน ผู้ร่วมวิจัย 21. 2560 : การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจากกระบวนการไพโรไลซิสร่วมของน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบ หัวหน้าโครงการ 22. 2556 : การเตรียมพีวีซีทนความร้อนสูงเพื่อใช้ในกระบวนการจุ่มเคลือบพีวีซีเหลว ผู้ร่วมวิจัย 23. 2556 : การเตรียมโคพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพระหว่างพอลิแลกติกแอซิดกับพอลิวาเลโลแลกโทน หัวหน้าโครงการ 24. 2552 : การเตรียมวัสดุทดแทนพีวีซีในกระบวนการจุ่มเคลือบพลาสติกเหลว ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตเส้นใยพอลิเอทิลีนเทเลฟทาเลตรีไซเคิลเพื่อใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2561 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตเส้นใยพอลิเอทิลีนเทเลฟทาเลตรีไซเคิลเพื่อใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2551 : วัสดุทดแทนพีวีซีจากยางธรรมชาติผสมพอลิโอเลฟินด์ อิลาสโตเมอร์ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2552 : ชิ้นส่วนของเครื่องฉายจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลกติกแอซิดและพอลิไฮดรอกซี่บิวทิเรตวาเรอเรต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2552 : วัสดุดูดซับเสียงจากเอธีลีนไวนิลอะซิเตดผสมเส้นใยมะพร้าว ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2553 : สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ