ข้อมูลนักวิจัย สิริพรรณ เมธนาวิน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สิริพรรณ เมธนาวิน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Siripan Metanawin
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0926515XXX
  • E-Mail Addresssiripansu@gmail.com, siripan.m@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญsynthetic fiber
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00635
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2565 : การพัฒนาวัสดุคลุมพืชจากพอลิเมอร์ไฮบริดเพื่อควบคุมโรคในโรงเรือนสำหรับผักไฮโดรโปนิกส์ หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านวัสดุและสิ่งทอทางเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในระบบโลจิสติกส์และระบบราง หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : ฉนวนกันความร้อนจากวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตเส้นใยกัญชงเพื่อการใช้งานในระบบราง ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : วัสดุไฮบริดพลาสติกชีวภาพเพื่อใช้งานในระบบราง หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : วัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยกัญชงเพื่อการใช้งานในรถยนต์ หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : วัสดุพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตคอมโพสิตผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้งานในระบบการขนส่งแบบราง ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : การเตรียมผ้าไม่ทอจากเส้นใยสังเคราะห์แลกเปลี่ยนประจุ โดยการกราฟต์พอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังชันก์คาร์บอกซิล เพื่อกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย ผู้ร่วมวิจัย 8. 2561 : การพัฒนาการใช้วัสดุไฮบริดนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ในระบบการขนส่งแบบราง หัวหน้าโครงการ 9. 2558 : การเตรียมเส้นใยพอลิเอสเทอร์ผสมวัสดุพอลิเมอร์ไฮบริด์นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้งานด้านสิ่งทอทางเทคนิค หัวหน้าโครงการ