ข้อมูลนักวิจัย สิริพรรณ เมธนาวิน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สิริพรรณ เมธนาวิน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Siripan Metanawin
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0926515XXX
  • E-Mail Addresssiripansu@gmail.com, siripan.m@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญsynthetic fiber
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00165
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาวัสดุกรองอากาศนาโนจากพอลิเมอร์ไฮบริดซิงออกไซด์เพื่อใช้ในระบบขนส่งสาธารณะ หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การพัฒนาวัสดุไฮบริดเพื่อควบคุมโรคของผักไฮโดรโปนิกส์ในโรงเรือนระบบปิด ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโฟโต้แคตาไลติกของเส้นใยนาโนพอลิเมอร์ไฮบริดเพื่อควบคุมโรคในโรงเรือนสำหรับผักไฮโดรโปนิกส์ หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : วัสดุเส้นใยนาโนพอลิเมอร์ไฮบริดต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับผ้ารองศีรษะเพื่อใช้งานในระบบขนส่งสาธารณะ หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : การพัฒนาวัสดุไฮบริดเพื่อต้านเชื้อจุลชีพในระบบขนส่งสาธารณะ หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : การพัฒนาวัสดุคลุมพืชจากพอลิเมอร์ไฮบริดเพื่อควบคุมโรคในโรงเรือนสำหรับผักไฮโดรโปนิกส์ หัวหน้าโครงการ 7. 2565 : การพัฒนาวัสดุไฮบริดเพื่อควบคุมโรคของผักไฮโดรโปนิกส์ในโรงเรือนระบบปิด ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : ฉนวนกันความร้อนจากวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตเส้นใยกัญชงเพื่อการใช้งานในระบบราง ผู้ร่วมวิจัย 9. 2563 : นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านวัสดุและสิ่งทอทางเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในระบบโลจิสติกส์และระบบราง หัวหน้าโครงการ 10. 2563 : วัสดุไฮบริดพลาสติกชีวภาพเพื่อใช้งานในระบบราง หัวหน้าโครงการ 11. 2562 : วัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยกัญชงเพื่อการใช้งานในรถยนต์ หัวหน้าโครงการ 12. 2562 : วัสดุพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตคอมโพสิตผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้งานในระบบการขนส่งแบบราง ผู้ร่วมวิจัย 13. 2561 : การพัฒนาการใช้วัสดุไฮบริดนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ในระบบการขนส่งแบบราง หัวหน้าโครงการ 14. 2561 : การเตรียมผ้าไม่ทอจากเส้นใยสังเคราะห์แลกเปลี่ยนประจุ โดยการกราฟต์พอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังชันก์คาร์บอกซิล เพื่อกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย พี่เลี้ยง 15. 2558 : การเตรียมเส้นใยพอลิเอสเทอร์ผสมวัสดุพอลิเมอร์ไฮบริด์นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้งานด้านสิ่งทอทางเทคนิค หัวหน้าโครงการ