ข้อมูลนักวิจัย วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Wimonmas Bamrungsetthapong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0614261XXX
  • E-Mail Addresswimonmas_b@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถิติ สถิติประยุกต์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00130
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : แผนการสุ่มตัวอย่างการทดสอบชีวิตแบบเร่งที่เหมาะสมสำหรับการแจกแจงช่วงชีวิตตัดปลาย หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การเพิ่มประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมโดยเกณฑ์การเตือนที่เหมาะสมภายใต้การทดสอบช่วงชิวิตแบบตัดปลายเวลา หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การแจกแจงข้อมูลช่วงชีวิตสำหรับข้อมูลอายุการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : ตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับแผนการสุ่มตัวอย่างการทดสอบอายุการใช้งานแบบเร่งภายใต้ข้อมูลที่ถูกตัดปลายกำหนดเวลาในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เจเนติกอัลกอริทึม หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : แพลตฟอร์มอัลกอริทึมการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเพื่อศาสตร์การตัดสินใจสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอล ผู้ร่วมวิจัย 7. 2562 : การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับรุ่นแบบสองชุดสำหรับจำนวนของเสียภายใต้การแจงแจงค่าศูนย์เฟ้อ หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือสำหรับระบบแบบหลายขั้นตอนภายใต้อายุการใช้งานที่มีการแจกแจงไวบูลล์แบบฟัซซี หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย