ข้อมูลนักวิจัย ณัฐชยา คำรังษี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nutchaya Kumrungsee
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0619948XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิษวิทยาในแมลง
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00095
  จำนวนคนดู
รางวัล
1. 2561 : ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดหยาบจากสะค้าน (Piper ribesioes) และมะแขว่น (Zanthoxylum limonella) ต่อศัตรูพืชเศรษฐกิจหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua) (Acute toxicity of Piper ribesioes and Zanthoxylum limonella crude extracts against to economic pest Spod เจ้าของผลงาน 2. 2561 : ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดหยาบจากสะค้าน (Piper ribesioes) และมะแขว่น (Zanthoxylum limonella) ต่อศัตรูพืชเศรษฐกิจหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua) (Acute toxicity of Piper ribesioes and Zanthoxylum limonella crude extracts against to economic pest Spod เจ้าของผลงาน 3. 2561 : ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดหยาบจากสะค้าน (Piper ribesioes) และมะแขว่น (Zanthoxylum limonella) ต่อศัตรูพืชเศรษฐกิจหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua) (Acute toxicity of Piper ribesioes and Zanthoxylum limonella crude extracts against to economic pest Spod เจ้าของผลงาน 4. 2562 : สูตรสารสกัดสุมนไพรจากต้นสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เจ้าของผลงาน