ข้อมูลนักวิจัย วีณา จันทร์รัชชกูล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วีณา จันทร์รัชชกูล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Weena Janrachakool
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0818983XXX
  • E-Mail Addressyweena@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญNetwork, network security, information security, cloud computing, cloud security
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00133
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การตลาดชุมชนวิสาหกิจยกระดับด้วยเทคนิคการตลาดดิจิทัล ภายใต้โครงการแปลงนาอัฉริยะเพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพแบบครบวงจรวิสาหกิจชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ ขยายผลสู่วิสาหกิจชุมชนนามอญ อำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : เทคโนโลยีการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ออร์แกนิกแบบยกร่องและไม่ยกร่อง เพื่อการผลิตไอโซฟลาโวน วิสาหกิจชุมชน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : แอปพลิเคชันสำหรับผลิตปุ๋ยชีวอินทรีย์สั่งตัด หัวหน้าโครงการ 4. 2567 : การยกระดับคุณภาพและปริมาณสินค้าชีวภัณฑ์เกษตรออร์แกนิกจากข้าวไรซ์เบอรี่ สำหรับวิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์ อำเภอหนองเสือ เพื่อขยายผลสู่วิสาหกิจชุมชนนามอญ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2567 : ระบบนำชมเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : การตลาดสินค้าอุปโภค ต่อยอดจากสารสกัดธรรมชาติและโพรไบโอติกส์ ระดับวิสาหกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ 7. 2565 : อุตสาหกรรมชุมชนสารสกัดธรรมชาติและโพรไบโอติกส์เข้มข้นด้วยชีวเทคโนโลยีชุมชน จากผักและผลไม้ เพื่อผลิตสินค้าอุปโภค วิสาหกิจชุมชนหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 8. 2562 : ฐานข้อมูลสถานภาพการผลิตไผ่ และความต้องการของตลาดไผ่ในจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย