ข้อมูลนักวิจัย กชพร วงษาเนาว์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กชพร วงษาเนาว์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kotchaphorn Wongsanao
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0935164XXX
  • E-Mail Addressinfo.kotchaphorn@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00121
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : วัสดุสมัยใหม่ทางความคิดของนักศึกษาสถาปัตยกรรม หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนวัตกรรมการพัฒนาสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาศูนย์สุขภาพองค์รวมต้นแบบสู่ตลาดอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : อนาคตการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมภายในด้วยเทคนิคเดลฟาย หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : การออกแบบลวดลายกระเบื้องโบราณจากยุครัชกาลที่ 5 พี่เลี้ยง 5. 2564 : การออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะภายใต้ความปกติใหม่ หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : แนวทางการประมาณราคางานออกแบบตกแต่งภายในโดยการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคารและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา หัวหน้าโครงการ 7. 2563 : แนวทางการใช้งานและเผยแพร่การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคารสำหรับงานออกแบบตกแต่งภายใน หัวหน้าโครงการ