ข้อมูลนักวิจัย เจตนิพิฐ บ่อทอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.เจตนิพิฐ บ่อทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Jednipit Borthong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0632437XXX
  • E-Mail Addressiewjednipit@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00165
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การสำรวจความชุกของ Escherichia coli สายพันธุ์ก่อโรคและการดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดจากแหล่งน้ำที่รองรับน้ำทิ้งในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การจัดจำแนกสายพันธุ์และเพิ่มศักยภาพการผลิตอะโวคาโดสายพันธุ์ปลูกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์อะโวคาโด (Persea americana Mill.) ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การวิเคราะห์ไมโครไบโอมในดินรอบรากของต้นอะโวคาโดเพื่อพัฒนาการเจริญของต้นอะโวคาโด ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การประยุกต์ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการจัดจําแนกสายพันธุ์ของอะโวคาโดที่ปลูกในประเทศ ไทย: เครื่องมือสําหรับการศึกษาความหลากหลายของผลไม้เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2564 : การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินด้วยสารสกัดจากพริกขี้หนูเพื่อใช้ทดสอบฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : การศึกษาความชุกของการปนเปื้อน Salmonella spp., Salmonella typhimurium, และ Salmonella enteritidis ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) จากตลาดขนาดใหญ่ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ