ข้อมูลนักวิจัย วารุณี อริยวิริยะนันท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissWarunee Ariyawiriyanan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0800435XXX
  • E-Mail Addresswarunee@rmutt.ac.th, warunee_a@mail.rmut.ac.th, warunee.a@en.rm, warunee_a@exchange.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00079
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การออกแบบและพัฒนามาสเตอร์แบชจ์จากวัสดุธรรมชาติซีโอไลต์เพื่อลดกลิ่นจากพลาสติกรีไซเคิลสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกและสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2562 : โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายกและฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบย่อยสลายได้จากใยฟางข้าวเพื่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : โครงการประสานงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้ร่วมวิจัย 5. 2561 : โครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2561 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : การออกแบบและพัฒนาเส้นใยคอมโพสิตจากการผสมผสานเส้นใยธรรมชาติเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2560 : การศึกษาประสิทธิภาพวัสดุยางมะตอยน้ำสำหรับเคลือบผิวชั้นแรกของพื้นทางดินซีเมนต์เพื่อลดรอยร้าวแบบสะท้อน หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : การศึกษาและพัฒนาระบบการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับพลังงานทดแทนร่วม หัวหน้าโครงการ 9. 2559 : การศึกษา และพัฒนาระบบการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับพลังงานทดแทนร่วม หัวหน้าโครงการ 10. 2559 : การศึกษาประสิทธิภาพวัสดุยางมะตอยน้ำสำหรับเคลือบผิวชั้นแรกของพื้นทางดินซีเมนต์เพื่อลดรอยร้าวแบบสะท้อน หัวหน้าโครงการ 11. 2559 : การออกแบบและการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์น้ำมะพร้าวจากใยเซลลูโลส/แป้ง สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง ผู้ร่วมวิจัย 12. 2557 : การขึ้นรูปและความคงทนทางความร้อนของยางธรรมชาติโปรตีนต่ำบ่มด้วยยูเรีย หัวหน้าโครงการ 13. 2556 : ผลของการใช้ลินินเป็นสารประสานที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุยางธรรมชาติคอมโพสิต ผู้ร่วมวิจัย 14. 2556 : การพัฒนาวัสดุป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัสดุคอมโพสิตยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 15. 2555 : การเตรียมและศึกษาสมบัติของวัสดุคอมโพสิตระหว่างโอเลฟิน/อีลาสโตเมอร์/นาโนแคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับใช้งานด้านวัสดุยานยนต์ ผู้ร่วมวิจัย 16. 2555 : การพัฒนาซองบรรจุเซลล์สำหรับบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่จากวัสดุลามิเนตโพลิเมอร์ หัวหน้าโครงการ