ข้อมูลนักวิจัย พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Phatcharaphan Chaiyasung
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0863499XXX
  • E-Mail Addressphatcha_10@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00261
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของที่มีภาวะเครียดใน ชุมชนหลังการติดเชื้อโควิด 19 ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนารูปแบบโปรแกรมสุขภาพในชุมชนหลังการติดเชื้อโควิด 19 ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในสถานการณ์โควิด-19 ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การตรวจับระดับฮอร์โมนความเครียดในวัยผู้ใหญ่เพื่อการจัดการและการเผชิญความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อประชาชนทุกช่วงวัยในชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : การพัฒนาสติกเกอร์กลิ่นสมุนไพรติดแมสก์ระบุการรับวัคซีนโควิด-19 ผู้ร่วมวิจัย 7. 2565 : โครงการพัฒนานวัตกรรมชุดความรู้ในการดูแลเด็ก และเครื่องล้างมืออัตโนมัติและแจ้งเตือนการใส่หน้ากากอนามัยในเด็กปฐมวัย หัวหน้าโครงการ 8. 2565 : โมเดลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15 จังหวัดนครนายก หัวหน้าโครงการ 9. 2565 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15 จังหวัดนครนายก หัวหน้าโครงการ 10. 2565 : การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้ท่านาฏศิลป์ประยุกต์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ พี่เลี้ยง 11. 2564 : การพัฒนานวัตกรรมหุ่นจำลองฝึกทักษะเย็บแผลจากยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 12. 2564 : การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดด้วยการกระตุ้นความจำขณะใช้งานต่อการทำหน้าที่ของความจำขณะใช้งาน ในผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำบกพร่องระดับเล็กน้อย ผู้ร่วมวิจัย 13. 2563 : ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อความรู้และทักษะในการใช้ยาเบื้องต้นอย่างถูกต้อง ผู้ร่วมวิจัย 14. 2563 : การพัฒนากล่องใส่ยาอัตโนมัติอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาที่มีโรคเรื้อรัง ผู้ร่วมวิจัย 15. 2563 : โปรแกรมการให้ความรู้แก่ครอบครัวและเด็กวัยเรียนเพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รอบสอง ผู้ร่วมวิจัย 16. 2563 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดจากการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้ร่วมวิจัย 17. 2563 : การพัฒนาสมุดกระตุ้นสมองด้านอารมณ์ประทับใจสำหรับผู้สูงอายุตอนต้น หัวหน้าโครงการ 18. 2563 : ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเปราะบางและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พี่เลี้ยง 19. 2563 : การพัฒนาออกแบบที่พักอาศัยเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 20. 2563 : ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่ ผู้ร่วมวิจัย