ข้อมูลนักวิจัย พันทิพา ลิ้มสงวน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พันทิพา ลิ้มสงวน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pantipa Limsanguan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0871666XXX
  • E-Mail Addresstew_pan_lim@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00164
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ผลของสารอัลลีโลพาธิก 2,4-Di-Tert-butylphenolจากพืชตระกูล Poaceae ต่อการควบคุมวัชพืช ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศ หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : อิทธิพลของการให้น้ำต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 พี่เลี้ยง 4. 2566 : ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุสาหกรรมผลิตซีเมนต์พาร์ติเคิลบอร์ดต่อการปรับปรุงดินการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การพัฒนาและยกระดับการผลิตฟ้าทะลายโจรที่มีสารสำคัญสูงและมีคุณภาพในการผลิตยา ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบญจมาศด้วยแสงแอลอีดีเพื่อยกระดับการปลูกเบญจมาศแบบยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 7. 2565 : การปรับปรุงพันธุ์บัวสายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการตรวจสอบพันธุ์กลาย โดยวิธีเอเอฟแอลพี ผู้ร่วมวิจัย 8. 2565 : การพัฒนาวัสดุผสมเพื่อการผลิตพืชแบบปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย 9. 2565 : การพัฒนาพันธุ์บัวสายเขตร้อนและบัวสายเขตหนาวเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 10. 2563 : ผลของ 6-benzyladenine (BA) และการผ่าต้นตามแนวยาว ต่อการเกิดหน่อใหม่ ของกล้วยน้ำว้าพันธุ์ปากช่อง 50 ในสภาพปลอดเชื้อ หัวหน้าโครงการ