ข้อมูลนักวิจัย รัชพร ใช้ธูปทอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.รัชพร ใช้ธูปทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Ratshaporn Chaitoopthong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0920469XXX
  • E-Mail AddressRutshaporn@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00080
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาโปรแกรมความรู้และพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยหลังการติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การพัฒนารูปแบบโปรแกรมสุขภาพในชุมชนหลังการติดเชื้อโควิด 19 ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การตรวจับระดับฮอร์โมนความเครียดในวัยผู้ใหญ่เพื่อการจัดการและการเผชิญความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อประชาชนทุกช่วงวัยในชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การพัฒนาสติกเกอร์กลิ่นสมุนไพรติดแมสก์ระบุการรับวัคซีนโควิด-19 ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : โมเดลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15 จังหวัดนครนายก ผู้ร่วมวิจัย 7. 2565 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15 จังหวัดนครนายก ผู้ร่วมวิจัย 8. 2564 : การพัฒนานวัตกรรมหุ่นจำลองฝึกทักษะเย็บแผลจากยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2564 : การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดด้วยการกระตุ้นความจำขณะใช้งานต่อการทำหน้าที่ของความจำขณะใช้งาน ในผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำบกพร่องระดับเล็กน้อย ผู้ร่วมวิจัย 10. 2563 : ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อความรู้และทักษะในการใช้ยาเบื้องต้นอย่างถูกต้อง หัวหน้าโครงการ 11. 2563 : การพัฒนาสมุดกระตุ้นสมองด้านอารมณ์ประทับใจสำหรับผู้สูงอายุตอนต้น ผู้ร่วมวิจัย 12. 2563 : การพัฒนากล่องใส่ยาอัตโนมัติอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาที่มีโรคเรื้อรัง หัวหน้าโครงการ 13. 2563 : การพัฒนาออกแบบที่พักอาศัยเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 14. 2563 : ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่ ผู้ร่วมวิจัย