ข้อมูลนักวิจัย พุทธิกันต์ พงศ์พิชญามาตย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.พุทธิกันต์ พงศ์พิชญามาตย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Puttigun Pongpidjayamaad
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0614013XXX
  • E-Mail Addressbojutun@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00111
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : รูปแบบจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเศรษฐกิจคุณค่าใหม่ลุ่มแม่น้ำโขง ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : แนวทางการวางผังแม่บทเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : การศึกษาและสำรวจทรัพยากรกายภาพและการใช้งานพื้นที่ของศูนย์ควบคุมในส่วนซ่อมบำรุงของและสถานีรถไฟฟ้าของประเทศไทยแต่ละแห่งเพื่อพัฒนาแนวทางการออกแบบพื้นที่กายภาพให้มีสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีของสถานีรถไฟฟ้าสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : นวัตกรรมการจัดการและการฝึกอบรมกำลังคนด้านระบบรางอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2565 : การออกแบบโรงเรือนควาโปรนิคต้นทุนต่ำที่เหมาะสมต่อการลงทุนของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ หัวหน้าโครงการ