ข้อมูลนักวิจัย ภูริณัฐ ยมกนิษฐ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ภูริณัฐ ยมกนิษฐ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Purinat Yamakanith
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0863747XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00079
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : กลยุทธ์สร้างคุณค่าเพื่อยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสู่การตลาดดิจิทัล หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรสู่เศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายในเขตจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนสวนสมุนไพรหนองน้ำใส จังหวัดนครราชสีมา สู่ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมและตลาดสมุนไพรในระดับสากล ผู้ร่วมวิจัย