ข้อมูลนักวิจัย นพปฎล สุวรรณทรัพย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nippadol Suwannasap
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0929147XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00194
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การศึกษาตำแหน่งพื้นที่ลานพักตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสมเพื่อการรองรับโครงข่ายรถไฟครอบคลุมเชื่อมโยงขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อการขนส่งที่ไร้รอยต่อ กรณีศึกษาพื้นที่การเดินรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การยกระดับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งแบบไร้รอยต่อ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ในการส่งออกสินค้าสู่ตลาดอาเซียนกรณีศึกษา ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษากลุ่มสินค้าอาหารแปรรูป หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : การศึกษาตำแหน่งพื้นที่ลานพักตู้คอนเทนเนอร์ และรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการรองรับการเชื่อมต่อการขนส่งหลายรูปแบบ กรณีศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนของผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย หัวหน้าโครงการ 7. 2566 : การพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าข้ามแดน กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย