ข้อมูลนักวิจัย ปรางนาฎ ชินินทร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ปรางนาฎ ชินินทร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Prangnat Chininthorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897796XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00109
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การศึกษาการใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย โทรคมนาคม และการส่งต่อข้อมูลประเภทต่าง ๆ ระหว่างคนหูหนวกผู้ใช้ภาษามือในเครือข่ายภาคกลางของประเทศไทย เพื่อองค์ความรู้ในการสร้างข้อมูลที่คนหูหนวกเข้าถึงได้ หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ฉนวนโมดูลาร์คอมโพสิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับการก่อสร้างผนัง ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การออกแบบคลิปวิดีโอร่วมกับชุมชนคนหูหนวกด้านความหลากหลายทางภาษามือจาก 4 ภูมิภาคของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การสำรวจความหลากหลายของภาษามือท้องถิ่นในประเทศไทยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำข้อมูลที่คนหูหนวกสามารถเข้าถึงได้ หัวหน้าโครงการ