ข้อมูลนักวิจัย อุไร นิโรธนันท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อุไร นิโรธนันท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Urai Nirotnun
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0816852XXX
  • E-Mail Addressuraini@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00120
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาโปรแกรมการบริหารร่างกายแบบมณีเวชร่วมกับดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุภายหลังเผชิญสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองร่วมกับนวัตกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้ป่วยหลังติดเชื้อโควิด-19 หัวหน้าโครงการ 3. 2567 : การพัฒนารูปแบบโปรแกรมสุขภาพในชุมชนหลังการติดเชื้อโควิด 19 ผู้ร่วมวิจัย 4. 2565 : การพัฒนาโปรแกรมเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารด้วยไอเอสบาร์ (ISBAR) โดยวิธีสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : ผลของโปรแกรมพหุองค์ประกอบแบบบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ร่วมวิจัย