ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาศิลปะการแสดงเพลงทรงเครื่องสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ภาณุรัชต์ บุญส่ง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Panurat Boonsong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0617632XXX
  • E-Mail Addrespanurat_b@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฏศิลป์, ศิลปวัฒนธรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00012
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาศิลปะการแสดงเพลงทรงเครื่องสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ประวิทย์ ฤทธิบูลย์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2567
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์