ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สมชาย พินิจทรัพย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Somchai Phinitsap
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0814586XXX
  • E-Mail Addressphimitsap@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านศิลปะ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดกิจกรรมทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A Development of Activity Packege of Visual Art Based on Constructivism of Primary 5 students
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์